top of page

รายการคนกลองคุยกัน Ep.76: Swiss Ruff

รายการคนกลองคุยกัน Ep.77: Shirley Murphy(Same Hand)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.78: Beater Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.79: Deviled Egg

รายการคนกลองคุยกัน Ep.80: Double Accented Single Flam Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.81: Dragalet

รายการคนกลองคุยกัน Ep.82: Superdiddle (Five Stroke Paradiddle)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.83: Five Stroke Paradiddle Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.84: Flam Accent

รายการคนกลองคุยกัน Ep.85: Alternating Flamacues

รายการคนกลองคุยกัน Ep.86: Flam Accent Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.87: Swiss Tu-Chada

รายการคนกลองคุยกัน Ep.88: Five Stroke Dragadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.89: Flam Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.90: Para-pa-diddle

bottom of page