รายการคนกลองคุยกัน Ep.106: Flam Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.107: Flam Paradiddle (2 Flams)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.108: Flam Paradiddle (3 Flams)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.109: Flam Paradiddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.110: Unnamed Hybrid

รายการคนกลองคุยกัน Ep.111: Five Stroke Roll Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.112: Nice n Easy

รายการคนกลองคุยกัน Ep.113: Brille Stroke

รายการคนกลองคุยกัน Ep.114: Flam Stutters

รายการคนกลองคุยกัน Ep.115: Flam Tap Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.116: Flam Tap Double Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.117: Flam Tap Paradiddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.118: Flam Tap Triple Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.119: Flam Upbeat Five

รายการคนกลองคุยกัน Ep.120: Flamadiddle Flam-Flam