รายการคนกลองคุยกัน Ep.196: Chut - Cheese (Another Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.197: Cupcakes

รายการคนกลองคุยกัน Ep.198: Chutra Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.199: Chutra - Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.200: Chutracheese - Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.201: Delayed Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.202: Delayed Double Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.203: Delayed Triplet Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.204: Delayed Dragadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.205: Flam a Diddle Flam - Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.206: Flam Accent Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.207: Flam Drag Double Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.208: Flam Drag Parafladdle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.209: Flam Drag Flamadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.210: Flam Drag Flamafladdle