รายการคนกลองคุยกัน Ep.136: Triple Stroke Tap Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.137: Six Stroke Roll (Version A)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.138: Six Stroke Roll (Version B)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.139: Flam a Diddle Flam-Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.140: Flammed Alternating Single Stroke Three

รายการคนกลองคุยกัน Ep.141: Flammed Alternating Single Strkoe Four

รายการคนกลองคุยกัน Ep.142: Flamdiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.143: Twelve Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.144: Tu-Chada

รายการคนกลองคุยกัน Ep.145: Tu-Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.146: Tu-Charles

รายการคนกลองคุยกัน Ep.147: Inverted Triple Strkoe Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.148: Kramer

รายการคนกลองคุยกัน Ep.149: Nine Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.150: One Handed Five