รายการคนกลองคุยกัน Ep.121: Alternated Pattyacue

รายการคนกลองคุยกัน Ep.122: Alternating Four Note Swiss Army Triplet

รายการคนกลองคุยกัน Ep.123: Flam Cheese Paradiddle (2 Flams)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.124: Flam Cheese Paradiddle (3 Flams)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.125: Flam-Flam Flamadiddle (Another Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.126: Flam-Flam Flamadiddle (Regular)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.127: Flam-Flam Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.128: Side Flamadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.129: Side Cheeseadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.130: Single Flammed Mill

รายการคนกลองคุยกัน Ep.131: Single Hand Flam Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.132: สัมภาษณ์ครูทิงแห่ง Tempo by Tingper

รายการคนกลองคุยกัน Ep.133: Slevens

รายการคนกลองคุยกัน Ep.134: Swiss Double Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.135: Swiss Grinders