รายการคนกลองคุยกัน Ep.211: Cheese Five Stroke Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.212: Triple Ratamacue

รายการคนกลองคุยกัน Ep.213: Alternating One Handed Tap Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.214: Alternating One Handed Tap Drag

(Another Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.215: Alternated Pataflaka

รายการคนกลองคุยกัน Ep.216: Fifty Five

รายการคนกลองคุยกัน Ep.217: Five Stroke Flamtas

รายการคนกลองคุยกัน Ep.218: Inverted Flam Paradiddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.219: Inverted Flam Parafladdle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.220: Flam Tap Paradiddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.221: Inverted Flama-singles

รายการคนกลองคุยกัน Ep.222: Inverted Flama-diddly

รายการคนกลองคุยกัน Ep.223: Inverted Flamacue Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.224: Inverted Inverted Flam 5

รายการคนกลองคุยกัน Ep.225: Inverted Inverted Flam 5(Another Variation)