รายการคนกลองคุยกัน Ep.166: Flam Upbeat Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.167: Reverse Flam Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.168: Fufives

รายการคนกลองคุยกัน Ep.169: Fufives (Alternated)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.170: Flam Five Flafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.171: Flam Five Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.172: Flam Five Patty

รายการคนกลองคุยกัน Ep.173: Flam Five Double Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.174: Double Dragdiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.175: Cheese Zigiddy Bops

รายการคนกลองคุยกัน Ep.176: Cheese Flammed Zigiddy Bops

รายการคนกลองคุยกัน Ep.177: Inverted Paradiddle Patty

รายการคนกลองคุยกัน Ep.178: Octadiddle - Tron

รายการคนกลองคุยกัน Ep.179: Patty Spanos

รายการคนกลองคุยกัน Ep.180: Same Hand Five Stroke Herta