รายการคนกลองคุยกัน Ep.151: Odd 3 Even 3

รายการคนกลองคุยกัน Ep.152: Shirley Murphy (Another Verion)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.153: Shock-A-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.154: Tap Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.155: Churruckitahs

รายการคนกลองคุยกัน Ep.156: Eight Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.157: Crazy Harry

รายการคนกลองคุยกัน Ep.158: Five Stroke Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.159: Buzzadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.160: Casey Claw

รายการคนกลองคุยกัน Ep.161: Alternated Swiss Tap Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.162: Alternated Swiss Tap Drag

                                       (Another Veriation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.163: Alternating Flamacues

รายการคนกลองคุยกัน Ep.164: Alternated Cheese Pataflafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.165: Flammed Five Stroke Paradiddle