รายการคนกลองคุยกัน Ep.271: Cheese Fubars(Another Variation B)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.272: Cheese Hertas

รายการคนกลองคุยกัน Ep.273: Cheese Inverts, Cheese Inverted 3's

รายการคนกลองคุยกัน Ep.274: Cheese Para-pa-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.275: Cheese Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.276: Cheese Paradiddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.277: Cheese Paradiddle-diddle(Another Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.278: Cheese Paradiddle-diddle-a

รายการคนกลองคุยกัน Ep.279: Cheese Paradiddle-diddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.280: Cheese Paradiddle-Flafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.281: Cheese Parafladdle-diddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.282: Cheese Pataflafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.283: Cheese Ripits

รายการคนกลองคุยกัน Ep.284: Cheese Shirley Murphy

รายการคนกลองคุยกัน Ep.285: Cheese Shirley Murphy(Another Variation)