รายการคนกลองคุยกัน Ep.181: Same Hand Reverse Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.182: Same Hand Single Flammed Mill

รายการคนกลองคุยกัน Ep.183: Same Hand Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.184: Same Hand Flam Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.185: Slurred Five Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.186: Five Stroke Roll (Triplet)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.187: Triple Flam - Flam Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.188: Triple Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.189: Grid Five Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.190: Tri - Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.191: Reverse Shirley Murphy

รายการคนกลองคุยกัน Ep.192: Same Hand Chatachichi

รายการคนกลองคุยกัน Ep.193: Threesomes

รายการคนกลองคุยกัน Ep.194: Alternating Four Note Swiss Army Triplet

รายการคนกลองคุยกัน Ep.195: Chut - Cheese