รายการคนกลองคุยกัน Ep.226: Paradiddle Seven

รายการคนกลองคุยกัน Ep.227: Paradiddle-diddle-a

รายการคนกลองคุยกัน Ep.228: Paradiddle-diddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.229: Paradiddle-Flafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.230: Parafladle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.231: Parafladle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.232: Parafladle-diddle-diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.233: Patty Sevens

รายการคนกลองคุยกัน Ep.234: Patty Six

รายการคนกลองคุยกัน Ep.235: Patty Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.236: Pattya Flam Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.237: Pattya Invert

รายการคนกลองคุยกัน Ep.238: Pattyacue

รายการคนกลองคุยกัน Ep.239: Poly Flam Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.240: Trizlet

© 2018 by Kasem Thipayametrakul. Update Dec, 2020 www.kasem.org