รายการคนกลองคุยกัน Ep.31: Rudiment Big Three

รายการคนกลองคุยกัน Ep.32: Big Three / Triplet Grid

รายการคนกลองคุยกัน Ep.33: Big Three / Triplet Grid Part 2

รายการคนกลองคุยกัน Ep.34: Chops Part 1

รายการคนกลองคุยกัน Ep.35: Chops Part 2

รายการคนกลองคุยกัน Ep.36: Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.37: All About Rudiments

รายการคนกลองคุยกัน Ep.38: Paradiddle Part 1

รายการคนกลองคุยกัน Ep.39: Drum Stick size

รายการคนกลองคุยกัน Ep.40: About Metronome / Paradiddle Part 2

รายการคนกลองคุยกัน Ep.41: Pataflafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.42: Cheese-Ka / Alternated Cheese-Ka

รายการคนกลองคุยกัน Ep.43: Patafaka / Alternated Patafaka

รายการคนกลองคุยกัน Ep.44: Ravioli

รายการคนกลองคุยกัน Ep.45: Flammed 3-2-1’s