top of page

                       KASEM
THIPAYAMETRAKUL

Principal Percussion of Royal Bangkok Symphony Orchestra.
Professional musician.
Specialist in teaching the percussion instruments.
Drum's Rudiment Specialist.
Influencer social edutainment.
Pearl_drum_logo.png
1200px-Zildjian_Logo.svg.png
logo_endorse_evans.png
VF2014-02-2x.png
PercussionHouse_Logo_Black_Digital.png
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ.png
About Me

About Me

ลายเซ็นเกษม.png

A short bio:

Mr. Kasem Thipayametrakul is a highly skilled and versatile percussionist, widely recognized as one of Thailand's most acclaimed musicians. He commenced his musical journey studying Percussion at Wat Suthi Wararam School, and further honed his skills in Percussion and Keyboard Percussion under the esteemed guidance of Prof. Makoto Fukuda, Mr. Natthaworn (Sunthorn) Yotindra, Mr. Brian Johnson, Prof. Jeff Moore, and Prof. Mark Ford.

Through rigorous selection, Mr. Thipayametrakul had the privilege of performing with the renowned Madison Scouts Drum & Bugle Corps (USA) in 1999-2000 as part of the Frontline. During his time there, he earned numerous accolades, showcasing his exceptional talent at competitions like I&E and PASIC, both as a solo marimba performer and ensemble member.

Returning to Thailand, he assumed the role of a dedicated educator and Percussion arranger for the Siamyth Drum & Bugle Corps from 2006 to 2010. In 2010, Mr. Thipayametrakul demonstrated his brilliance in a unique musical collaboration, recording a solo Marimba and Guitar performance in the song "Thongwad" on the album "Sakkachat and Friends - Yaowarat."

Further solidifying his reputation as an extraordinary percussionist, he performed the Marimba Concerto with the Royal Bangkok Symphony Orchestra in the "60th Anniversary of King Rama IX" concert, featuring the magnificent composition "Mahamongkorn Concerto," written by Prof. Kitti Kuremanee.

In 2023, Mr. Thipayametrakul showcased his talent once again at the Texas Bandmasters Association, where he delivered a mesmerizing solo percussion and piano performance with the Kasetsart Winds in the extraordinary composition "Concerto for Piano Percussion and Winds," specially composed for this event by Assistant Professor Jinnawat Mansap.

Notably, Mr. Thipayametrakul has been invited as a guest lecturer to several prestigious universities in Thailand and abroad, including Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore, Japan, and the United States.

Moreover, he has contributed significantly to the percussion community by compiling and publishing a series of instructional books, including "Drumline Exercises 2004-2008 Vol.1" and "52 Rudiments transforms your DNA into a perfect Drummer by Kasem Thipayametrakul," as well as "The Encyclopedia of The Rudiments."

Currently, Mr. Thipayametrakul serves as a faculty member at the Faculty of Humanities, Kasetsart University, and leads the percussion section of the Royal Bangkok Symphony Orchestra and Fanatic Percussion. Additionally, he actively participates as a judge in renowned global competitions such as DCI, WMC, MIO, GPMB, BSRU, VAMC, TIPF and the continuous competitions organized by the Department of Physical Education.

He is an endorsed artist for various music brands, including Pearl Drum, Zildjian Cymbals, Evans Drumheads, Vic Firth Drumsticks, and a designer for Percussion House.

With an impressive portfolio of achievements and a dedication to the art of percussion, Mr. Kasem Thipayametrakul continues to inspire and contribute significantly to the world of music. His passion and talent have left an indelible mark on the percussion community, making him a true asset to the realm of music and education.

อาจารย์เกษม ทิพยเมธากุล คือนักเพอคัชชั่นที่มีความสามารถหลากหลาย และได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย เกษมเริ่มศึกษาดนตรีประเภท Percussion ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมด้าน Percussion และ Keyboard Percussion อย่างจริงจังกับอาจารย์ Prof. Makoto Fukuda, อาจารย์ณัฐวรรธน์ (สุนทร) ยอดศรีทอง, อาจารย์ Brian Johnson, อาจารย์ Prof. Jeff Moore, อาจารย์ Prof. Dr. Mark Ford ตามลำดับ เกษมผ่านการสอบคัดเลือก และร่วมแสดงกับวง Madison Scouts Drum & Bugle Corps (USA) ในปี 2542 - 2543 (Frontline)  และยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดในรายการแข่งขัน I&E และ PASIC ทั้ง Ensemble และ Solo Marimba ได้รับรางวัลมากมายขณะที่อยู่ที่นั่น 2 ปี หลังจากกลับมาได้เป็นหัวหน้าผู้สอน และเป็นผู้เรียบเรียง Percussion ให้กับวง Siamyth Drum & Bugle Corps ในระหว่างปี 2549 - 2553 อีกทั้งในปี 2553 เกษมได้บันทึกเสียงการแสดงเดียว Marimba กับ Guitar ในบทเพลงที่ชื่อว่า "ทรงวาด" ในอัลบั้ม "ศักดิ์ชาย และ เพื่อน - เยาวราช" ประพันธ์โดย ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม ในปี 2558 เกษมยังเคยรวมแสดงเดี่ยว Marimba Concerto กับวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในคอนเสิร์ต “60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี” ในบทเพลงที่ชื่อว่า “มหามงคลคอนแชร์โต้” ประพันธ์โดย อาจารย์กิตติ เครือมณี  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ต่อมาปี 2566 ในงาน Texas Bandmasters Association 2023 (TBA) เกษมได้ร่วมแสดงเดี่ยว Percusion กับ Piano ร่วมกับวง Kasetsart Winds ในบทเพลง “Concerto for Piano Percussion and Winds ที่ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับในงานนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์ ณ Lila Cockrell Theatre, Henry B. González Convention Center, Texas USA. นอกจากนั้นเกษมยังถูกเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศไทย และยังได้รับการเชิญให้ไปสอนในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา อีกด้วย จากนั้นเกษมได้รวบรวม และเผยแพร่ประสบการณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่มีชื่อว่า “Drumline Exercises 2004-2008 Vol.1” และ" 52 Rudiments transforms your DNA into a perfect Drummer by Kasem Thipayametrakul" กับหนังสือสารานุกรมที่ชื่อว่า "The Encyclopedia of The Rudiments"  ปัจจุบันเกษม เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, หัวหน้าผู้เล่นกลุ่มเครื่องกระทบของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra, หัวหน้าผู้เล่น Percussion วง Fanatic Percussion และยังเป็นกรรมการผู้ตัดสินให้กับรายการประกวดชั้นนำของโลกอีกมากมาย อาทิเช่น DCI, WMC, MIO, GPMB, BSRU, VAMC, TIPF และรายการประกวดของทางกรมพลศึกษาที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน  เป็นศิลปินให้กับเครื่องดนตรีหลายยี่ห้อ ได้แก่ Pearl Drum, ฉาบ Zildjian, หนังกลอง Evans, ไม้กลอง Vic Firth และ นักออกแบบเครื่องดนตรีให้กับ Percussion House  อีกด้วย.

卡赛姆·提派亚美查(Kasem Thipayametrakul)先生是一位多才多艺的打击乐手,被誉为泰国最受推崇的音乐家之一。他在瓦素提华兰寺学校开始了他的音乐之旅,随后在著名导师如福田诚教授、纳特瓦隆(桑通)尧丁拉先生、布赖恩·约翰逊先生、杰夫·摩尔教授和马克·福特教授的悉心指导下,进一步磨练了他的打击乐和键盘打击乐技能。

经过严格选拔,提派亚美查先生有幸在1999-2000年间与著名的麦迪逊侦察兵鼓乐队(美国)合作,担任前线成员。在那段时间里,他多次荣获奖项,在I&E和PASIC等比赛中展现了出色的才华,无论是作为独奏马林巴演奏家还是合奏成员。

回到泰国后,他成为了2006年至2010年间Siamyth鼓乐队的热情教育工作者和打击乐编曲家。在2010年,提派亚美查先生展示了自己在音乐上的卓越才华,与皇家曼谷交响乐团一起演奏了《第九任国王即位60周年纪念》音乐会上的《大吉祥音乐会协奏曲》,该曲目由基蒂昆·克莱曼尼教授创作。

2023年,提派亚美查先生再次展示了他的才华,在得克萨斯州乐团总监协会上与Kasetsart Winds一起精彩演绎了独奏打击乐和钢琴的表演,该曲目是由助理教授金瓦瓦特·曼特拉普特为这一场演出特别创作的。

值得一提的是,提派亚美查先生受邀为泰国和国外的多所著名大学担任客座讲师,包括马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、日本和美国。

此外,他通过编纂和出版一系列教学书籍,包括《鼓线练习2004-2008年第一卷》和《52个基本节奏变换:卡赛姆·提派亚美查打击乐手的完美转变》,以及《基本节奏百科全书》,对打击乐界做出了重要贡献。

目前,提派亚美查先生是卡塞特大学人文学院的教员,并领导着皇家曼谷交响乐团和Fanatic Percussion的打击乐组。此外,他还活跃地参与众多著名全球比赛,如 DCI, WMC、MIO、GPMB、BSRU、VAMC、TIPF以及由体育教育部举办的持续性比赛。

他是多家音乐品牌的代言人,包括Pearl Drum、Zildjian钹、Evans鼓面、Vic Firth鼓槌,并且是Percussion House的设计师。

凭借令人瞩目的成就和对打击乐艺术的热爱,卡赛姆·提派亚美查先生持续激励和对打击乐社区做出了巨大贡献。他的激情和才华在打击乐界留下了不可磨灭的印记,使他成为音乐和教育领域的真正瑰宝。

カーセム・ティパヤメートラクル氏は、多才かつ多様な才能を持つパーカッショニストであり、タイで最も称賛される音楽家の一人として広く認知されています。彼はワット・スッティワララム・スクールでパーカッションの学習を始め、その後は福田誠氏、ナットワロン(サントーン)・ヨーティンドラ氏、ブライアン・ジョンソン氏、ジェフ・ムーア教授、マーク・フォード教授といった名だたる指導者のもとでパーカッションとキーボード・パーカッションの技術をさらに磨き上げました。

厳格な選考を経て、ティパヤメートラクル氏は1999年から2000年にかけて米国の有名なマディソン・スカウト・ドラム&ビューグル・コープスと共演し、フロントラインの一員として活躍しました。彼はそこで数々の栄誉を受け、I&EやPASICなどのコンペティションで独奏マリンバ奏者としてもアンサンブルメンバーとしても卓越した才能を発揮しました。

タイに戻った後、彼は2006年から2010年までサイミス・ドラム&ビューグル・コープスの情熱的な教育者であり、パーカッション編曲者として活躍しました。2010年には、彼は皇帝ラーマ9世即位60周年記念コンサートでロイヤル・バンコク・シンフォニー・オーケストラと共演し、キッティクン・クライマニー教授が作曲した壮大な作品「マハモンクロン・コンチェルト」を演奏しました。

2023年には、テキサスバンドマスターズ協会で再びその才能を披露し、カセツァート・ウィンズとともに、助教授ジナワット・マントラプトがこのために特別に作曲した壮大な「コンチェルト・フォー・ピアノ・パーカッション・アンド・ウィンズ」を独奏パーカッションとピアノで見事に演奏しました。

特筆すべきこととして、ティパヤメートラクル氏はマレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、日本、アメリカなど、タイ国内外の数多くの著名な大学から客員講師として招待されています。

さらに、彼は「ドラムライン・エクササイズ2004-2008年第1巻」や「52のルーディメントがあなたの遺伝子を完璧なドラマーに変える:カーセム・ティパヤメートラクル氏」などの教育書籍を編纂・出版するなど、パーカッションのコミュニティに多大な貢献をしました。

現在、ティパヤメートラクル氏はカセツァート大学の人文学部で教鞭をとり、ロイヤル・バンコク・シンフォニー・オーケストラとファナティック・パーカッションのパーカッションセクションを率いています。さらに、DCI, WMC、MIO、GPMB、BSRU、VAMC、TIPFなどの著名な国際コンペティションで審査員として積極的に参加しています。

彼はPearl Drum、ジルジャンシンバル、Evansドラムヘッド、Vic Firthドラムスティックなど、多くの音楽ブランドのエンドーサーでもあり、Percussion Houseのデザイナーとしても活躍しています。

印象的な実績と音楽への情熱を持つカーセム・ティパヤメートラクル氏は、打楽器コミュニティにインスピレーションを与え続け、音楽と教育の領域において真の宝物となっています。

 


+ Royal Bangkok Symphony Orchestra(Principal Percussion 2009 – Present)
+ Fanatic Percussion Ensemble(Bangkok), Marimbist, Keyboard Leader.
+ Bangkok Society Drumline (Director/Program Coordinator/Show Designer)
+ Member of WMC Judge’s Panel(World Music Contest)

+ Member & Consultant of Department of Physical Education in Thailand(Music competition in Thailand)

+ Program Coordinator, Thailand International Drumline Competition (ITDC) (Department of Physical Education) DPE.
+ Official endorser of Evans drum head Artists(International)
+ Official endorser of Zildjian Cymbal Artists(International)

+ Official  endorser of Vic Firth Artists(International) & Vic Firth International Education Team
+ Official  endorser of Pearl Drums Artists(International)

+ Official  endorser of Percussion Designer and Artists of Percussion House.
+ Writing The Exercises Book “Drumline Exercises 2004-2008 Vol.1 by Kasem Thipayametrakul”

+ Writing The Encyclopedia Book "The Encyclopedia of The Rudiments"

+ Writing The Exercises Book " 52 Rudiments transforms your DNA into a perfect Drummer by Kasem Thipayametrakul"

+ Design Concert Snare Drum for Percussion House “Dynamic Snare Drum by Kasem Thipayametrakul”

+ Drum's Rudiment Specialist in Thailand

+ Influencer Social Edutainment

Contact Me

Contact Me

Bangkok

THAILAND

  • TikTok
  • SoundCloud Social Icon
  • 768px-Email_Shiny_Icon.svg-57fd8b3a3df78c690f82ca98
  • Facebook Social Icon
  • pages-icon
  • YouTube.max-2800x2800
  • l-ZZOFGyeKYz3stUbxTECHYnXcRD66C9g0tjiWA_okVIxZyb0E7_esU8LRpq_0LFCu8Y=w300
  • favicon
  • aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300

Feel free to send me a message !!

bottom of page